Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 26 maj kl 19:00 i Jällby Missionskyrka.

• Information om projektets framfart.
• Årsmöte
• Fika

Vid eventuella frågor kontakta Herman Lennartsson
herman@gasenefiber.se
0702 08 97 88

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.
9. Revisionsberättelsen föredras.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
20. Mötets avslutande.