Årsmöte 2024

Måndagen den 17 juni kl. 19:00 i Jällby Equmeniakyrka.
– Årsmöte
– Fika – meddela om specialkost önskas

Kallelse med dagordning har mejlats ut.

Välkomna

Årsmöte 2016

Onsdag 6 april hölls årsmöte. Projektets framfart presenterades av styrelsen och Herrljunga Elektriska gick igenom installationsanvisningen.

Material till alla delades ut för att kunna genomföra installationen enligt anvisningarna.

Installationsanvisning hittar du här: Installationsanvisning
Föreningens presentation kan du läsa här: Årsmöte_presentation_2016.

Vi siktar på grävstart i vinter

På extrastämman den 10:e november beslutade stämman att vi skall börja gräva i vinter trots att vi inte vet om vi får bidraget från Jordbruksverket.

Vi tror fortfarande att vi har stor chans att få bidraget men är ändå beredda på att investera i fiber även om bidraget uteblir.

Styrelsens jobb den närmsta tiden blir bland annat att få ut en ny offertförfrågan för Kommunikationsoperatör. När vi fått ett anbud vi känner oss nöjda med kommer vi presentera anslutningsavtalet för medlemmarna.

Går allt som planerat kan vi ha fiber installerat till sommaren!

EXTRASTÄMMA 10:e november

10:e november kl. 19:00 i
Tingshuset, Ljung.

Skall vi börja gräva nu? Medlemmarna beslutar!

Länsstyrelsen har återigen skjutit upp beslutet gällande om och när Sveriges fiberföreningar får bidrag – senast i september sa de början på december, nu tidigast i mars. Så här har det tyvärr varit vid flera tillfällen redan och vi känner att vi inte kan vara säkra på att vi får ett besked i mars heller.

Vi har fått in anbud som gäller 3 månader som gör att vi snarast kan börja gräva för fiber. En anledning till att vi vill ta chansen och börja redan i år är att Länsstyrelsens ytterligare förskjutning av beslutet gör att våra upphandlingar kommer vara ogiltiga i mars och proceduren måste göras om.

Ska vi gräva utan att vara 100 % säkra på att vi får bidrag?
Vi i styrelsen vill presentera ett förlag som vi tror kan vara acceptabel för våra medlemmar om vi mot förmodan inte får bidrag. Sedan tidigare har kostnaden för insats och anslutningsavgift sagts hamna på runt 15 000 kr. Det vill vi hålla fast vid. Under projekttiden är det sedan tidigare tänkt att vi behöver ett banklån på 2 miljoner för att betala alla löpande kostnader fram tills bidrag betalats ut. Om vi inte får bidrag vill vi förlänga lånet som vi då amorterar på ca 10 år. Kostnaden för amortering kommer kunna täckas av ordinarie nätavgift. För att täcka ränta på lånet behöver vi ta ut en liten extra avgift på nätavgiften (runt 50 Kr). När lånet är avbetalat kommer nätavgiften att användas för att kunna återbetala insatsen till medlemmarna.

Fördelarna med att börja nu
– Grävning innan vårbruket gläder markägarna och minskar extra kostnader för förstörd sådd, får vi besked i mars kan grävstart förmodligen ske tidigast i april.
– Vi kommer före många föreningar som väntar på besked om bidrag. Vi riskerar alltså inte att stå utan entreprenör när alla andra skall gräva.
– Vi kan tidigare få en snabb och stabil fiberanslutning.
– För många medlemmar blir månadskostnaden ändå billigare än de abonnemang vi har idag (även utan bidraget!).
– Vi har fortfarande lika stor chans att få bidraget. Enligt uppgifter från Länsstyrelsen bör bidraget räcka till alla föreningar som ansökt om bidrag. Detta gör att vi fortfarande har stor förhoppning på att få bidraget.

Beslutar stämman att börja redan nu måste ett anslutningsavtal skrivas på. Detta kommer presenteras på mötet och vi hoppas att Ni alla kan skriva på redan då så vi kan börja gräva så snart som möjligt.

Vad blir månadskostnaden och vad får vi?
Vi har en upphandling ute just nu för kommunikationsoperatör och när mötet är kommer vi kunna presentera det vinnande anbudet. Viktigt att veta är att oavsett vilken kommunikationsoperatör vi får kommer det finnas ett stort utbud av internet-, TV- och telefonileverantörer att välja mellan. I detta kommer ett extra prisvärt abonnemang finnas för internet, TV och telefoni. Mer om detta på mötet!

Väl mött i Tingshuset, där vi bjuder på fika, den 10:e november kl. 19:00.
Hälsningar Styrelsen

Årsmöte 2015

Mötet började med information om vad som gjorts under året. De större bitarna har varit att vår projekteringsgrupp pratat med alla markägare och gjort klart vart vi kommer att gräva ner kanalisationen.
Styrelsen har sedan skrivit markavtal med ungefär hälften av markägarna. Detta arbete är i full gång nu.
Upphandlingsunderlag håller även det på att tas fram för att kunna få ut så snart som möjligt.
Tanken är att en entreprenör skall vara redo att börja gräva om vi får ett beslut om att få bidrag genom Landsbygdsprogrammet. Beslutet kommer tidigast efter sommaren.

För att beviljas bidrag måste vi samla poäng. De föreningar med flest poäng får bidrag. Den viktigaste punkten är antalet anslutna permanentboende. För att få högsta poäng krävs 85%. När mötet hölls låg vi på 84% men nu har vi lyckats klättra upp till 85%! Fantastiskt!

Kostnaden beräknas fortfarande hamna runt 15 000 kr.
Insatsen kommer bli den största delen på kanske 10 000 – 11 000 kr.
Dessa pengar är ett lån till föreningen och kommer delvis att betalas tillbaka så småningom.

Dokument som vi fått lov av Od-Alboga Fiber att låna visades. Dessa visade hur man skall gräva på sin tomt och hur det kan se ut när man får in fibern i huset.
De finns att läsa på Od-Albogas hemsida:
Anvisning för fiberanslutning
Anvisning för montering av bredbandsuttag

Efter informationen hölls årsmötet.
Styrelsen som valdes:
Herman Lennartson, ordförande
Michael Lekselius, sekreterare
Anders Richardsson, kassör
Bo Åkesson, ledamot
Lennart Hegg, ledamot
Henrik Max, ledamot

Valberedning:
Fredrik Svensson
Krister Hansson

Revisor:
Monica Rutberg

Vi tackar för förtroendet!

Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 26 maj kl 19:00 i Jällby Missionskyrka.

• Information om projektets framfart.
• Årsmöte
• Fika

Vid eventuella frågor kontakta Herman Lennartsson
herman@gasenefiber.se
0702 08 97 88

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.
9. Revisionsberättelsen föredras.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
20. Mötets avslutande.

Ny styrelse

Ny styrelse valdes på stormötet:
Herman Lennartsson, ordförande
Michael Lekselius, sekreterare
Anders Richardsson, kassör
Bo Åkesson
Lennart Hegg
Henrik Max

Vi tackar för förtroendet och kommer göra vårt bästa för att alla skall bli nöjda. Många uppgifter ligger framför oss och vi hoppas få hjälp av er medlemmar för att nå vårt mål.