Stormöte

Tisdagen den 7 oktober kl 19:00 i Skölvene bygdegård är alla medlemmar välkomna på möte.

– Information om projektets framfart. Besök av Thomas Erikson och Stefan Johansson från Herrljunga Elektriska.
– Föreningsstämma
– Fika

Vid eventuella frågor kontakta Herman Lennartsson
herman@gasenefiber.se
0702 08 97 88

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Dagordning
• Mötets öppnande
• Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
• Godkännande av röstlängden.
• Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
• Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
• Fastställande av dagordningen.
• Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
• Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
• Val av ordförande.
• Val av övriga styrelseledamöter.
• Val av revisor.
• Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
• Mötets avslutande.