Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 26 maj kl 19:00 i Jällby Missionskyrka.

• Information om projektets framfart.
• Årsmöte
• Fika

Vid eventuella frågor kontakta Herman Lennartsson
herman@gasenefiber.se
0702 08 97 88

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.
9. Revisionsberättelsen föredras.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
20. Mötets avslutande.

Besked om bidrag tidigast efter sommaren

Detta betyder att vi tidigast kommer kunna börja gräva efter sommaren eller till hösten.
Jordbruksverket skriver på sin hemsida:
“Landsbygdsprogrammet som bredbandsstödet ingår i är dock inte klart ännu. Programmet förväntas bli klart i maj 2015. Det betyder att du inte kommer att kunna få ett beslut förrän tidigast efter sommaren 2015.”

Mer information om bredbandsstödet
Jordbruksverket

Projektering och markupplåtelseavtal

Styrelsen har beslutat att följa det markupplåtelseavtal som LRF Konsult tagit fram under sommaren. LRF har stor erfarenhet av detta och ser till att markägarna är väl skyddade. Avtalet används idag av flera stora företag och föreningar. Utöver själva avtalet finns två dokument för att förklara ersättningar vid grödskador mm samt viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad.

Alla markägare kommer kallas till ett möte för att gå igenom projekteringskartan och avtalet. Titta gärna redan nu på kartan för att se om det kanske finns en alternativ väg som är bättre.

Områdesrepresentaterna som kommer hjälpa till med detta hittar du här.

Dokument:
Markupplåtelseavtal
Viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad
Vägledande principer i samband med anläggning av otofiber i mark – byalag

Projektstöd

Nu är bidragsansökan inskickad till Jordbruksverket. Bidraget ingår i Landsbygdsprogrammet och ger 40% av kostnaden för slang och grävning. Då det är många föreningar som vill ha stöd kommer poäng att fördelas beroende på ett antal variabler, t.ex. antal anslutningar. De föreningar med högst poäng får bidrag. Pengarna är begränsade och alla föreningar kommer inte att få bidrag. Får två föreningar samma poäng kommer den som skickade in ansökan först få bidraget.

Nu skall vi kämpa för att få så många poäng som möjligt!

Mer info om bidraget och poängsättningen finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

Stormöte

Tisdagen den 7 oktober kl 19:00 i Skölvene bygdegård är alla medlemmar välkomna på möte.

– Information om projektets framfart. Besök av Thomas Erikson och Stefan Johansson från Herrljunga Elektriska.
– Föreningsstämma
– Fika

Vid eventuella frågor kontakta Herman Lennartsson
herman@gasenefiber.se
0702 08 97 88

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Dagordning
• Mötets öppnande
• Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
• Godkännande av röstlängden.
• Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
• Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
• Fastställande av dagordningen.
• Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
• Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
• Val av ordförande.
• Val av övriga styrelseledamöter.
• Val av revisor.
• Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
• Mötets avslutande.

Över 100 medlemmar!

Nu är alla fastighetsägare tillfrågade om att bli medlem i föreningen och nu är vi 103 medlemmar vilket är ca 70% av alla fastigheter.

Nästa steg är att få fram en mer specifik insatskostnad vilket vi gör tillsammans med Herrljunga Elektriska. Efter det kommer ett vi kalla till ett stormöte för att informera medlemmarna om vad som händer samt att välja styrelse.

Hör gärna av er om ni har frågor.

Karta

Här kommer den utlovade kartan över vårt område. Den visar befintlig kanalisation som Herrljunga Elektriska har förberett.
[Borttagen eftersom den är inaktuell]

Kan passa på att rapportera att det är väldigt stor intresse att få vara med i föreningen – vilket vi är väldigt glada över. Vi har redan besökt många av hushållen i området men fortfarande är det några kvar.

Informationsbrev

Nu har vi börjat besöka hushållen för att informera och värva medlemmar. Hittills har mottagandet varit väldigt positivt och vi hoppas även Ni vill vara med! Det är många hushåll att besöka så läs gärna genom materialet nedan och ansök direkt eller hör av er med eventuella frågor så kan vi komma framåt ännu fortare.

Vi kommer även lägga upp en karta som visar föreningens geografiska sträckning.

Informationsbrev
Stadgar Gäsene fiber
Medlemsansökan

Välkommen till Gäsene Fiber!

Gäsene Fiber – en ekonomisk förening som skall bygga och driva ett
bredbandsnät via fiber till hushållen i Grude – S Björke – Jällby – Fröstorp med omnejd.

Här kommer vi lägga upp information om allt som händer i projektet.
Inom en snar framtid kommer vi kontakta alla i området för ett nytt möte eller personlig information om föreningen.