85% anslutna!

För att beviljas bidrag måste vi samla poäng. De föreningar med flest poäng får bidrag. Den viktigaste punkten är antalet anslutna permanentboende. För att få högsta poäng krävs 85%. Nu har vi lyckats med det.

Fantastiskt, nu höjer vi målet till 90%!

Årsmöte 2015

Mötet började med information om vad som gjorts under året. De större bitarna har varit att vår projekteringsgrupp pratat med alla markägare och gjort klart vart vi kommer att gräva ner kanalisationen.
Styrelsen har sedan skrivit markavtal med ungefär hälften av markägarna. Detta arbete är i full gång nu.
Upphandlingsunderlag håller även det på att tas fram för att kunna få ut så snart som möjligt.
Tanken är att en entreprenör skall vara redo att börja gräva om vi får ett beslut om att få bidrag genom Landsbygdsprogrammet. Beslutet kommer tidigast efter sommaren.

För att beviljas bidrag måste vi samla poäng. De föreningar med flest poäng får bidrag. Den viktigaste punkten är antalet anslutna permanentboende. För att få högsta poäng krävs 85%. När mötet hölls låg vi på 84% men nu har vi lyckats klättra upp till 85%! Fantastiskt!

Kostnaden beräknas fortfarande hamna runt 15 000 kr.
Insatsen kommer bli den största delen på kanske 10 000 – 11 000 kr.
Dessa pengar är ett lån till föreningen och kommer delvis att betalas tillbaka så småningom.

Dokument som vi fått lov av Od-Alboga Fiber att låna visades. Dessa visade hur man skall gräva på sin tomt och hur det kan se ut när man får in fibern i huset.
De finns att läsa på Od-Albogas hemsida:
Anvisning för fiberanslutning
Anvisning för montering av bredbandsuttag

Efter informationen hölls årsmötet.
Styrelsen som valdes:
Herman Lennartson, ordförande
Michael Lekselius, sekreterare
Anders Richardsson, kassör
Bo Åkesson, ledamot
Lennart Hegg, ledamot
Henrik Max, ledamot

Valberedning:
Fredrik Svensson
Krister Hansson

Revisor:
Monica Rutberg

Vi tackar för förtroendet!

Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 26 maj kl 19:00 i Jällby Missionskyrka.

• Information om projektets framfart.
• Årsmöte
• Fika

Vid eventuella frågor kontakta Herman Lennartsson
herman@gasenefiber.se
0702 08 97 88

Välkomna
Styrelsen för Gäsene fiber Ekonomisk förening

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
8. Styrelsens ekonomiska redovisning föredras.
9. Revisionsberättelsen föredras.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
13. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
20. Mötets avslutande.

Besked om bidrag tidigast efter sommaren

Detta betyder att vi tidigast kommer kunna börja gräva efter sommaren eller till hösten.
Jordbruksverket skriver på sin hemsida:
“Landsbygdsprogrammet som bredbandsstödet ingår i är dock inte klart ännu. Programmet förväntas bli klart i maj 2015. Det betyder att du inte kommer att kunna få ett beslut förrän tidigast efter sommaren 2015.”

Mer information om bredbandsstödet
Jordbruksverket

Projekteringsgruppen igång!

Nu har första mötet varit och diskussionerna tog fart med en gång. Under kommande månad kommer gruppen försöka träffa alla markägare där fiberkabeln är tänkt att korsa marken för att nå en annan medlem. Markägare som bor i slutet på en ledning behöver alltså inte skriva under någon markavtal då denne enbart har sin egen fiberkabel på sin mark.

Projektering och markupplåtelseavtal

Styrelsen har beslutat att följa det markupplåtelseavtal som LRF Konsult tagit fram under sommaren. LRF har stor erfarenhet av detta och ser till att markägarna är väl skyddade. Avtalet används idag av flera stora företag och föreningar. Utöver själva avtalet finns två dokument för att förklara ersättningar vid grödskador mm samt viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad.

Alla markägare kommer kallas till ett möte för att gå igenom projekteringskartan och avtalet. Titta gärna redan nu på kartan för att se om det kanske finns en alternativ väg som är bättre.

Områdesrepresentaterna som kommer hjälpa till med detta hittar du här.

Dokument:
Markupplåtelseavtal
Viktiga punkter att tänka på vid bredbandsutbyggnad
Vägledande principer i samband med anläggning av otofiber i mark – byalag

Preliminär kostnad för fiber

Enligt den första projekteringen hamnar vi på ca 15 000 kr. Detta kommer delas upp i insats och anslutningskostnad.

Insatsen kommer bli den största delen på kanske 10 000 – 11 000 kr.
Dessa pengar är ett lån till föreningen och kommer att betalas tillbaka så småningom.

Värvar vi tillsammans fler medlemmar finns det en god chans att kostnaden sjunker ytterligare så jobba på med att få med era grannar!

Ny styrelse

Ny styrelse valdes på stormötet:
Herman Lennartsson, ordförande
Michael Lekselius, sekreterare
Anders Richardsson, kassör
Bo Åkesson
Lennart Hegg
Henrik Max

Vi tackar för förtroendet och kommer göra vårt bästa för att alla skall bli nöjda. Många uppgifter ligger framför oss och vi hoppas få hjälp av er medlemmar för att nå vårt mål.

Projektstöd

Nu är bidragsansökan inskickad till Jordbruksverket. Bidraget ingår i Landsbygdsprogrammet och ger 40% av kostnaden för slang och grävning. Då det är många föreningar som vill ha stöd kommer poäng att fördelas beroende på ett antal variabler, t.ex. antal anslutningar. De föreningar med högst poäng får bidrag. Pengarna är begränsade och alla föreningar kommer inte att få bidrag. Får två föreningar samma poäng kommer den som skickade in ansökan först få bidraget.

Nu skall vi kämpa för att få så många poäng som möjligt!

Mer info om bidraget och poängsättningen finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida.